Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Hier vindt u onze algemene voorwaarden.

Steiger 13 • 6581 KZ Malden • Tel: (024) 350 40 10 • Fax: (024) 350 46 42 • info@noah-bv.nl • www.noah-bv.nl
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van NOAH PERSONEELSMANAGEMENT, voor zover een en
ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan opdrachtgevers voor het ten behoeve van deze opdrachtgevers verrichten van
werkzaamheden, waaronder werving en selectie, Detacheringen, interim-opdrachten en collegiale doorlening, alles in de meest ruime zin des woords.
2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig voor zover zij door NOAH PERSONEELSMANAGEMENT zijn
bevestigd.
3. In het geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden van NOAH PERSONEELSMANAGEMENT en die van de opdrachtgever zullen de algemene voorwaarden
van NOAH PERSONEELSMANAGEMENT prevaleren.
Artikel 2. Vrijblijvende offertes
Alle offertes van NOAH PERSONEELSMANAGEMENT zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt.
Artikel 3. Selectie, Functie en Arbeidstijd
1. De door NOAH PERSONEELSMANAGEMENT geselecteerde arbeidskracht wordt enerzijds aan de hand van de bij NOAH PERSONEELSMANAGEMENT bekende
hoedanigheden en kundigheden van deze arbeidskracht en anderzijds aan de hand van de door de opdrachtgever aan NOAH PERSONEELSMANAGEMENT verstrekte
inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden gekozen.
2. De opdrachtgever heeft het recht om indien een arbeidskracht niet voldoet aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, zulks binnen 4 uur na aanvang der
werkzaamheden aan NOAH PERSONEELSMANAGEMENT kenbaar te maken. In dat geval is de opdrachtgever slechts gehouden aan NOAH PERSONEELSMANAGEMENT
te betalen: de door NOAH PERSONEELSMANAGEMENT aan de arbeidskracht verschuldigde beloning, vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten en
premieheffing.
3. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de arbeidskracht zijn gelijk aan de bij de opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij
bij opdracht anders is overeengekomen. De werktijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden van de arbeidskracht zullen niet meer respectievelijk minder
belopen dan rechtens bij de opdrachtgever is toegestaan.
Artikel 4. Duur en opzegging van een opdracht tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten
1. De opdracht tot het ter beschikking stellen van arbeidskrachten kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
2. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen te alle tijden worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat opzegging (tijdelijk) is
uitgesloten.
3. De opdracht voor bepaalde tijd kan worden aangegaan voor een bepaalde periode, en/of een bepaald project, en/of voor de duur van de ter beschikking
stelling, zoals bedoeld in Artikel 7:691 BW.
4. De opdracht voor bepaalde tijd kan uitsluitend binnen één maand na de aanvang van de werkzaamheden worden opgezegd.
Artikel 5. Honorarium
Het honorarium van NOAH PERSONEELSMANAGEMENT bestaat uit een van te voren overeengekomen tarief, dan wel een van te voren overeengekomen percentage.
Artikel 6. Verhoging van het tarief als gevolg van loon, -lasten – en/of algemene kostenverhoging
Indien tijdens de duur van een opdracht de beloning van een arbeidskracht mocht worden verhoogd als gevolg van een wetswijziging, enige maatregel van overheidswege of
enig ander orgaan op grond van verzekeringswetten en/of fiscale wetgeving, dan staat het NOAH PERSONEELSMANAGEMENT vrij het tarief, met ingang van het tijdstip van
de verhogingen het volledige bedrag daarvan en/of in evenredigheid daarmee, te vermeerderen en zal in dat geval, dat NOAH PERSONEELSMANAGEMENT daartoe besluit,
die vermeerdering of verhoging dienovereenkomstig door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
Artikel 7. Nota’s op basis van tijdsverantwoordingsformulier
1. De nota’s van NOAH PERSONEELSMANAGEMENT worden uitgeschreven aan de hand van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende tijdsverantwoordingsformulieren, welke de opdrachtgever binden.
2. De opdrachtgever is gehouden erop toe te zien dat de tijdsverantwoordingsformulieren juist en volledig zijn ingevuld. De opdrachtgever ondertekend uiterlijk
aan het eind van de week, dan wel uiterlijk de eerst daarop volgende werkdag de tijdsverantwoordingsformulieren voor akkoord.
3. Bij verschil tussen het bij NOAH PERSONEELSMANAGEMENT ingeleverde tijdsverantwoordingsformulieren en het door de opdrachtgever daarvan behouden
afschrift, geldt de bij NOAH PERSONEELSMANAGEMENT ingeleverde tijdsverantwoordingsformulier als volledig bewijs, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat
het opgetreden verschil niet aan hem toe te rekenen is.
Artikel 8. Betaling en gevolgen van wanbetaling
1. De factuurbedragen zijn terstond opeisbaar. Alle betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum; ieder beroep om compensatie is
uitgesloten.
2. Uitsluitend betaling aan NOAH PERSONEELSMANAGEMENT zelf werken bevrijdend. Betalingen aan arbeidskrachten of het verstrekken van voorschotten aan
arbeidskrachten zijn verboden en onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddeling of schuldvergelijking.
3. Bij niet betaling van enige factuur op de vervaldatum is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente
verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle gerekend.
4. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar zijn.
5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever 15% aan incassokosten verschuldigd, met een minimum van €
120,00 per vordering.
Artikel 9. Einde van de opdracht
1. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de vastgestelde tijd of bij de overeengekomen objectief bepaalbare gebeurtenis.
2. Elke opdracht eindigt van rechtswege indien en zodra de opdrachtgever met de, ingevolge de opdracht, ter beschikking gestelde arbeidskracht een rechtstreekse
arbeidsverhouding is aangegaan en de opdrachtgever bovendien jegens NOAH PERSONEELSMANAGEMENT alle verplichtingen is nagekomen die voor de
opdrachtgever voortvloeien uit het bepaalde artikel 10.
3. Elke opdracht eindigt van rechtswege op het tijdstip dat NOAH PERSONEELSMANAGEMENT de arbeidskracht niet meer ter beschikking kan stellen aan de
opdrachtgever, doordat de overeenkomst tussen NOAH PERSONEELSMANAGEMENT en de arbeidskracht is geëindigd en niet direct aansluitend wordt voortgezet.
Dit einde treedt echter niet in, indien het hiervoor bedoelde geval krachtens opdracht vervanging door NOAH PERSONEELSMANAGEMENT van de arbeidskracht
door een andere arbeidskracht is toegestaan en vervanging daadwerkelijk plaatsvindt binnen één maand na de datum waarop de arbeidskracht niet meer ter
beschikking kon worden gesteld.
4. NOAH PERSONEELSMANAGEMENT blijft echter in beide, hiervoor in dit artikel genoemde situaties gerechtigd van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te
vorderen, inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, indien de overeenkomst is geëindigd wegens een oorzaak
toerekenbaar aan de opdrachtgever.
5. Indien NOAH PERSONEELSMANAGEMENT de arbeidskracht gedurende een periode van één maand achtereen niet ter beschikking kan stellen van de opdrachtgever
en de opdracht niet is geëindigd ingevolge het hiervoor in lid 2 bepaalde en evenmin binnen voornoemde periode de arbeidskrachten door een andere
arbeidskracht daadwerkelijk is vervangen, blijft de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort te voldoen aan NOAH
PERSONEELSMANAGEMENT het opdrachtgevertarief over het per periode (week, maand en dergelijke) krachtens opdrachten en voorwaarden laatstelijk geldende
of gebruikelijke aantal uren en overuren. Daarnaast is NOAH PERSONEELSMANAGEMENT dan gerechtigd van de opdrachtgever volledige schadevergoeding,
inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand te vorderen.
6. Indien de opdrachtgever krachtens hiervoor in lid 5 bepaalde gerechtigheid de opdracht wenst te beëindigen en van dat recht gebruik maakt, eindigt de
opdracht onverwijld na ontvangst van het desbetreffende bericht.
Artikel 10. Aangaan van een rechtstreekse arbeidsverhouding met de arbeidskracht
1. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een rechtstreekse arbeidsverhouding aan te gaan met de arbeidskracht die ter beschikking gesteld wordt of werd,
indien de opdrachtgever NOAH PERSONEELSMANAGEMENT schriftelijk op de hoogte brengt van zijn voornemens met de arbeidskracht een rechtstreeks
dienstverband aan te gaan alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven. De opdrachtgever vraagt daarbij aan NOAH PERSONEELSMANAGEMENT tegen welk
tijdstip de arbeidskracht de overeenkomst met NOAH PERSONEELSMANAGEMENT rechtsgeldig kan doen eindigen. Algemene voorwaarden van Noah Personeelsmanagement
Steiger 13 • 6581 KZ Malden • Tel: (024) 350 40 10 • Fax: (024) 350 46 42 • info@noah-bv.nl • www.noah-bv.nl
2. Indien de opdrachtgever binnen een termijn van 8 maanden na aanvang van de opdracht, voor zich en/of derden rechtstreeks een arbeidsverhouding met de
betrokken arbeidskracht aangaat, en die ter beschikkingstelling minder dan 8 maanden heeft geduurd, is de opdrachtgever aan NOAH PERSONEELSMANAGEMENT
een terstond opeisbare vergoeding schuldig. Deze vergoeding bedraagt in ieder geval een naar rato resterend percentage van de werving- en selectiekosten,
welke opdrachtgever normaliter verschuldigd zou zijn indien de betrokken arbeidskracht, na bemiddeling van NOAH PERSONEELSMANAGEMENT, rechtstreeks in
dienst zou zijn getreden bij opdrachtgever.
Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. NOAH PERSONEELSMANAGEMENT is niet aansprakelijk voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten, respectievelijk voor geselecteerde arbeidskrachten,
die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij er zijdens NOAH PERSONEELSMANAGEMENT sprake is van grove opzet of grove
schuld.
2. NOAH PERSONEELSMANAGEMENT is niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die door haar uitgezonden arbeidskrachten respectievelijk geselecteerde
arbeidskrachten mochten veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever zelf.
3. NOAH PERSONEELSMANAGEMENT is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen, die door haar uitgezonden arbeidskrachten respectievelijk geselecteerde
arbeidskrachten zijn aangegaan, of welke op andere wijze door hen zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, jegens derden,
in dienst van de opdrachtgever, of jegens welke andere derde dan ook.
4. De opdrachtgever vrijwaart NOAH PERSONEELSMANAGEMENT te alle tijden tegen aanspraken jegens haar ingesteld welke direct of indirect samenhangen met de
uitvoering der opdracht, zoals ook neergelegd in artikel 7: 658 BW (zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer).
5. De aansprakelijkheid van NOAH PERSONEELSMANAGEMENT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst wordt beperkt tot het bedrag
dat NOAH PERSONEELSMANAGEMENT voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere looptijd
hebben dan zes maanden, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
Artikel 12. Goede uitvoering van leiding en toezicht
1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van het door NOAH PERSONEELSMANAGEMENT ingezette personeel de uitoefening van het toezicht of de leiding als mede
met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waarbij hij ten opzichte van zijn eigen werknemer gehouden is.
2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het door NOAH PERSONEELSMANAGEMENT ingezette personeel op zijn beurt aan een derde ‘door te lenen’; dat wil
zeggen aan een derde ter beschikking stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening aan een derde
wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 BW.
Artikel 13. Garantie veiligheid en vrijwaring
1. De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de opdrachtgever het door NOAH PERSONEELSMANAGEMENT ingezette
personeel werk laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van werkzaamheden zodanig maatregelen treffen en aanwijzingen
verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het door NOAH PERSONEELSMANAGEMENT ingezette personeel bij het verrichten van haar
werkzaamheden in de ruimste zin des woords geen schade lijdt.
2. De opdrachtgever zal aan NOAH PERSONEELSMANAGEMENT en ook aan het door NOAH PERSONEELSMANAGEMENT ingezette personeel voor de aanvang van de
werkzaamheden informatie verstrekken over de verlangde beroepskwalificatie alsmede een document bevattende de specifieke kenmerken van de in te nemen
arbeidsplaats.
3. De opdrachtgever zal het ingezette personeel betrekken bij de door de opdrachtgever gehouden veiligheidsinstructies, al of niet periodiek door opdrachtgever
georganiseerd, zonder dat de hiervoor benodigde arbeidsuren of kosten worden verhaald op het door NOAH PERSONEELSMANAGEMENT ingezette personeel.
4. Indien het door NOAH PERSONEELSMANAGEMENT ingezette personeelslid (-leden) een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever de
bevoegde instanties hiervan op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een rapport wordt gemaakt, waarin de toedracht van het ongeval
zodanig wordt vastgelegd dat daaruit met een redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat
onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk bedrijfsongeval of een dergelijke beroepsziekte.
5. De opdrachtgever zal aan het door NOAH PERSONEELSMANAGEMENT ingezette personeelslid (-leden), alle schade (inclusief alle kosten met inbegrip van de
daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de arbeidskracht in de uitoefening van zijn arbeid lijdt vergoeden, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij de
hiervoor in lid 1,2,3en 4 genoemde verplichtingen geheel is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid
van de arbeidskracht. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief alle kosten met inbegrip van de
daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden, onder de hiervoor genoemde voorwaarden conform artikel 6:108 BW, aan de in dat artikel genoemde
personen.
6. De opdrachtgever zal aan de arbeidskracht alle schade (inclusief alle kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten voor rechtsbijstand) die de arbeidskracht
toebehorende en door hem in het kader van de opgedragen arbeid gebezigde zaak is beschadigd of teniet gedaan vergoeden. De opdrachtgever zal NOAH
PERSONEELSMANAGEMENT tegen alle afspraken ter zake vrijwaren.
7. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in lid 1 t/m 6.
8. De opdrachtgever is jegens NOAH PERSONEELSMANAGEMENT gehouden alle verplichtingen als bedoeld in lid 1 t/m 7 onverkort na te komen en vrijwaart NOAH
PERSONEELSMANAGEMENT ten alle tijden tegen aanspraken en alle daaraan verbonden kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand
jegens de NOAH PERSONEELSMANAGEMENT geldend gemaakt inzake de niet nakoming van enige hiervoor bedoelde verplichtingen, onverminderd eventuele
overige (vorderings-) rechten van NOAH PERSONEELSMANAGEMENT jegens de opdrachtgever.
Artikel 14. Bijzondere minimale betalingsverplichtingen
1. Indien de arbeidskracht zich meldt op de afgesproken tijd en plaats voor het verrichten van de arbeid, maar door de opdrachtgever niet in staat wordt gesteld
de werkzaamheden aan te vangen, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan NOAH PERSONEELSMANAGEMENT het opdrachtgevertarief, berekend over drie
gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van opdrachtgever, jegens NOAH PERSONEELSMANAGEMENT te betalen.
2. Indien ingevolge de opdracht de omvang van de werkzaamheden minder dan 15 uren per week beloopt en de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht
niet zijn vastgelegd, dan wel indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd, is de opdrachtgever tenminste gehouden aan NOAH
PERSONEELSMANAGEMENT per oproep het opdrachtgevertarief, berekend over drie gewerkte uren, onverminderd de overige verplichtingen van de
opdrachtgever, jegens NOAH PERSONEELSMANAGEMENT te betalen.
Artikel 15. Algemene schadevergoeding
Indien opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de opdracht of uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt jegens NOAH
PERSONEELSMANAGEMENT of de arbeidskracht, is de opdrachtgever jegens NOAH PERSONEELSMANAGEMENT gehouden alle schade (inclusief alle kosten met inbegrip van de
daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand), die daaruit voor NOAH PERSONEELSMANAGEMENT rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit, te betalen zonder dat
ingebrekestelling nodig is. Deze bepaling laat onverlet het recht van NOAH PERSONEELSMANAGEMENT eventuele andere vorderingen tegen de opdrachtgever in te stellen,
waaronder de vordering tot nakoming, en om andere rechtsmaatregelen te nemen, zoals het inroepen van ontbinding. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van algemene
gelding zowel ten aanzien van voorwaarden waarbij de schadevergoedingsplicht van opdrachtgever reeds afzonderlijk is geregeld, als bij voorwaarden waarbij dit niet het
geval is. Onderhavige bepaling doet nimmer af van de verplichtingen die voortvloeien uit artikel 8.
Artikel 16. Strekking voorwaarden
Indien één of meer bepalingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen
de opdracht en Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen
worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig
zijn.
Artikel 17. Forumkeuze
Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met rechtsverhoudingen tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen in eerste
aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van NOAH PERSONEELSMANAGEMENT is gevestigd.